Comunicat: Proposta per preservar integrament el Parc de l’Oreneta

El passat 12 de juliol del 2018, el servei de premsa de l’Ajuntament va anunciar el següent:

 • La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat aprova inicialment una Modificació del Pla general metropolità per qualificar de zona verda la finca de Montevideo, 33-53, que sempre ha format part del parc però el planejament vigent la considera edificable.
 • El tràmit permet deixar enrere definitivament l’operació iniciada en l’anterior mandat que preveia fer possible la construcció de 30 habitatges lliures en aquest solar i que va generar un gran rebuig veïnal i de l’actual Govern municipal.
 • A més, la nova MPGM transfereix l’edificabilitat que el planejament vigent atorga a la finca de Montevideo a uns terrenys municipals de l’entorn del parc on l’Ajuntament podrà construir un màxim de 45 habitatges de protecció i un equipament de barri.

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/07/12/barcelona-blindara-el-parc-de-loreneta-com-a-zona-verda-i-evitara-que-shi-construeixin-pisos/

Aquesta aprovació provisional s’ha fet amb l’abstenció del grup popular i els vots a favor de tots els altres grups. Podeu veure les intervencions dels regidors presents a la comissió aquí: http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/07/12/barcelona-blindara-el-parc-de-loreneta-com-a-zona-verda-i-evitara-que-shi-construeixin-pisos/ (a partir del moment 2.12).

Tota la documentació administrativa es pot consultar aquí:
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/detallAmbitAc.do?reqCode=inspect&referencia=B1596&

 • És important destacar-ne els següents aspectes:La normativa actual obliga que l’edificabilitat que hi ha ara a la parcel·la del Parc sigui transferida a un altre terreny que sigui actualment zona verda.
 • El govern municipal ha proposat situar aquesta edificabilitat a una parcel·la situada al cantó muntanya de la Ronda de Dalt on comença el carrer Major de Can Caralleu. (Vegeu el plànol més avall)
 • Després de l’aprovació inicial, el projecte s’ha de sotmetre a l’aprovació provisional al plenari de districte durant aquest mes d’octubre i a l’aprovació definitiva al plenari de ciutat.

En relació a aquesta proposta, el grup de persones que va impulsar la Plataforma vol expressar el següent:

 • L’opinió majoritària és que aquesta proposta significa l’assoliment de l’objectiu que ens havíem marcat: impedir la privatització i urbanització d’una part del Parc de l’Oreneta. Celebrem que aquesta proposta tingui el suport d’una àmplia majoria dels grups de l’actual mandat i que així es pugui blindar per sempre la integritat del Parc rectificant una anomalia urbanística que ha durat massa anys.
 • Una part d’aquestes persones considera, però, que el lloc escollit per transferir-hi l’edificabilitat, la part baixa de Can Caralleu, no és el més adequat, i que es podria haver buscat un lloc millor.
 • Valorem positivament que la proposta transformi una edificabilitat privada al Parc en una edificabilitat pública al nou emplaçament, amb la previsió de fer-hi un equipament públic i habitatge social.
 • Donem les gràcies a les 3414  persones i 38 entitats que es van mobilitzar per preservar el Parc.

Plataforma Defensem l’Oreneta
Octubre del 2018

Torre Garcini, equipament municipal

Sin título-2   Sin título-1

El passat dijous, 14 d’abril del 2016, es va aprovar la modificació del Pla General Metropolità que qualifica Torre Garcini al Guinardó com a equipament públic. Ara el govern municipal adquirirà aquesta finca, per acord amb l’actual propietari, Núñez i Navarro, o bé per expropiació si no hi ha acord, i en farà un equipament municipal.

http://premsa.bcn.cat/2016/04/14/torre-garcini-qualificada-com-a-equipament-public-municipal/

Com deveu recordar, la recuperació per a usos públics de Torre Garcini al Guinardó i de la Clínica Ripoll a Galvany va ser el motiu que va al·legar l’anterior govern de la ciutat al juliol del 2014 per fer una permuta amb Núñez i Navarro que comportava l’edificació de 30 habitatges de luxe en un terreny que forma part del parc de l’Oreneta.

La Plataforma Defensem el Parc de l’Oreneta es va constituir aleshores per oposar-se a aquesta urbanització del Parc i per demanar que Torre Garcini i Can Ripoll es destinessin a ús públic, mitjançant un procediment que no perjudiqués els interessos generals de la ciutat.

La nostra mobilització va aconseguir que el 20 de novembre del 2014, s’aprovés per unanimitat a la comissió d’Hàbitat Urbà una proposició que instava el govern municipal a requalificar com a zona verda la parcel·la edificable del Parc i a fer els tràmits per destinar les dues finques esmentades a equipament municipal.

Per això, celebrem que finalment Torre Garcini esdevingui equipament municipal

I demanem que ben aviat l’equip municipal anunciï també

 • La qualificació com a zona verda de la part ara edificable del Parc de l’Oreneta.
 • La recuperació de la Clínica Ripoll com a equipament públic del barri de Galvany.

L’Oreneta, la Clínica Ripoll i Torre Garcini en els programes electorals

El proper 24 de maig se celebraran eleccions per escollir les persones que governaran Barcelona en els propers quatre anys.
Podeu veure aquí les propostes que fan les principals candidatures en relació al Parc de l’Oreneta, la Clínica Ripoll i la Torre Garcini, tal com consten en els programes electorals.
Hem demanat als diferents grups que ens fessin arribar aquesta informació. Donem les gràcies a aquells que ja ho han fet i anirem afegint-hi les propostes dels grups que falten, a mesura que les rebem. En algun cas hem pogut avançar-nos a les respostes
consultant directament la respectiva pàgina web.

Convergència i Unió
http://xaviertriasbarcelona.cat/xavier_trias_ciu_programa_electoral.pdf
Rehabilitarem espais verds de la ciutat, conservant la biodiversitat, millorant elpatrimoni natural i evitant la pèrdua d’espècies i hàbitats. Renaturalitzarem la ciutat transformant nous espais en verd urbà: Laberint, Vil·la Amèlia, Ciutadella, Nova Icària, Oreneta, Pla de Fornells, Can Dragó…
Construirem un equipament municipal a la finca de la Clínica del Doctor Ripoll (Alfons XII, 49-51)
Intensificarem i avançarem en l’execució del Pla Recuperem la nostra història, recuperem el nostre patrimoni amb l’obertura dels jardins i la masia Ravetllat-Pla i la definició dels usos de Torre Garcini.

Partit dels Socialistes de Catalunya
http ://www.collboni.cat/transformarelsbarris/
Protegir com a zona verda la integritat del Parc de l’Oreneta, canviant la qualificació del solar encara en sol urbanitzable, potenciant els usos del parc.
Recuperar Can Ripoll com equipament pel barri.
Trasllat definitiu de l’edificabilitat de Torre Garcini per a consolidar-la com a equipament públic, així com els seus jardins que també seran públics i oberts a veïns i veïnes. Consensuar amb veïns tipus d’usos del nou equipament públic.

Barcelona en Comú
https://barcelonaencomu.cat/ca/programa/navega/territori
Requalificar com a parc la parcel·la ara edificable del Parc de l’Oreneta.
Adquirir i rehabilitar la Clínica Ripoll (juntament amb la Torre Garcini) per tal que esdevingui equipament municipal.
Recuperar definitivament Can Garcini i els seus jardins per a ús ciutadà.

Esquerra Republicana de Catalunya
http://www.alfredbosch.cat/wp-content/uploads/2015/05/Programa-BCN-del-S%C3%AD.pdf
Qualificarem de verd definitivament la parcel·la del carrer Montevideo, que ara és edificable, dins del Parc de l’Oreneta.
Guanyarem definitivament Can Ripoll per als veïns i veïnes del barri
Recuperarem la Torre Garcini per fer-hi un equipament de gestió cívica

CUP-Capgirem Barcelona
http://capgirembcn.cat/wp-content/uploads/2015/05/Programa2015rev.pdf
Pel que fa al vessant de muntanya proposem la definitiva Reclassificació a clau 6 la peça del parc de l’Oreneta que confronta amb el carrer Montevideo reclamada llargament per la Plataforma Defensem l’Oreneta i l’eliminació del PGM del vial que creua el Parc de Sentmenat i que destrossaria el parc.
Recuperar la Clínica del Doctor Ripoll com a equipament pel barri, actualment en propietat de la immobiliària Nunez i Navarro.
Torre Garcini: preservació i obtenció íntegra com a patrimoni públic de tota la finca (masia i jardins), mantenint-ne l’actual estructura interna i externa, durant el primer any de legislatura. Posteriorment, posada en marxa d’un model d’autogestió ciutadana, habilitant vies participatives per a la presa de decisions.

La Sindica de Barcelona dóna la raó al veïnat

Com deveu recordar, el passat dia 6 de novembre del 2014 es va celebrar un Consell de Barri a la Casa Orlandai. A la comissió de seguiment prèvia encarregada de elaborar l’ordre del dia, la majoria de les persones i entitats que hi eren presents –i els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA– van demanar que s’hi inclogués un punt per tractar del tema del Parc de l’Oreneta. Malgrat que està regulat que és funció de la comissió de seguiment preparar l’ordre del dia de les sessions del Consell de Barri, el govern municipal del districte no va incloure aquest punt en l’ordre del dia, al·legant que no s’havia assolit la unanimitat i consens necessaris.

La Plataforma va seguir demanant en el seu moment que la qüestió de la urbanització al Parc de l’Oreneta fos un punt de l’ordre del dia. I va convocar la ciutadania a assistir al Consell per expressar una vegada més el seu rebuig a l’edificació dins del Parc de l’Oreneta. (Vegeu comunicat del 31 d’octubre del 2014 )

Gerard Domínguez, com a ciutadà i com a conseller d’ICV-EUiA al districte, va presentar una queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona, considerant que s’havia vulnerat el reglament.
El 4 de maig del 2015, en la seva resposta la Síndica, M. Assumpció Vilà, conclou que:

Després d’estudiar detingudament la vostra queixa, i d’analitzar els fets i la normativa aplicable, he decidit estimar-la, és a dir, considero que no està prou justificada la no-inclusió del punt sobre la modificació urbanística que afecta el Parc del Castell de la Oreneta a l’ordre del dia del Consell de Barri de Sarrià.
Vegeu el document complet

Celebrem aquesta resolució perquè dóna la raó al veïnat quan reclama el dret a participar democràticament en els afers que els afecten i demanem que es tingui en compte d’ara endavant.

Oreneta, Clínica Ripoll i Torre Garcini: volem fets!

Com ja sabeu, el passat 20 de novembre la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat de tots els grups la següent proposició:

Instar al govern municipal a portar, en el termini de dos mesos, una solució que garanteixi que l’espai avui edificable del c/ Montevideo 33-53 es qualifiqui amb clau 6 per la preservació com a parc, mantenint la proposta de qualificació del planejament a tràmit pels solars dels carrers Alfons XII 49-51 (Can Ripoll) i del Xiprer 40-42 (Torre Garcini), en la intenció que aquests dos solars en un futur esdevinguin equipaments municipals en la seva totalitat.

Tal com vam dir aleshores, quan aquest acord es materialitzi, s’assoliran els objectius que s’havia proposat la Plataforma: no solament no es construirà a la zona del Parc que toca al carrer Montevideo, sinó que es qualificarà com a parc perquè esdevingui de dret el que ja és de fet. Alhora, la Clínica Ripoll i Torre Garcini seran equipaments municipals d’acord amb les reivindicacions del veïnat.

La situació actual, però, és que han passat de sobres els dos mesos de termini i el govern municipal no ha presentat encara la proposta concreta per dur a la pràctica l’esmentat acord. Des del novembre, diferents grups municipals han anat presentant diverses proposicions demanant al govern aquesta concreció.

El passat 19 de març va tenir lloc l’última sessió de la Comissió d’aquest mandat. Altra vegada, es va aprovar per unanimitat una resolució en què es demana al govern municipal que tramiti el pla urbanístic per portar a la pràctica l’acord del 20 de novembre “abans de finalitzar el mandat”.

En el següent vídeo es pot veure la discussió del tema (minut 1.32 fins a 1.43):
https://www.youtube.com/watch?v=YrmB7hPULz4

Aquí es pot sentir com el Tinent d’Alcalde, Antoni Vives, que presideix la Comissió, diu que la negociació amb Núñez i Navarro no és senzilla perquè aquest promotor “té la paella pel mànec”, que s’hi està treballant “cada dia”, però que, malgrat el seu vot a favor d’aquesta resolució, no pot garantir que s’arribi a un acord abans del final de l’actual mandat.

Davant d’això,

Manifestem el nostre malestar i preocupació pel fet que sigui un promotor privat, Núñez i Navarro, qui “tingui la paella pel mànec” en un assumpte tan important per a la ciutat. I que, per aquesta raó, el govern municipal no hagi portat a terme encara els acords a què es va comprometre al novembre del 2014.

Demanem a les candidatures que es presenten a les properes eleccions municipals que incloguin en els seus programes, i es comprometin a portar a terme si tenen la responsabilitat de governar, una solució per al conflicte que es basi en els següents punts:

• Requalificació com a parc de la parcel·la ara edificable del Parc de l’Oreneta

• Adquisició i requalificació de Torre Garcini i la Clínica Ripoll per tal que esdevinguin equipaments municipals, mitjançant un procediment que no perjudiqui els interessos generals de la ciutat.

Especialment volem recalcar que estarem vigilants per tal que el tràmit legal que s’utilitzi per obtenir la propietat municipal de Torre Garcini i la Clínica Ripoll, actualment propietat de Núñez i Navarro, no vagi en contra dels béns públics de la ciutat, com ho feia la proposta inicial de cedir la parcel·la del Parc de l’Oreneta. De la mateixa manera, també exigim que d’una vegada es requalifiqui aquesta parcel·la per tal que quedi protegida per sempre la integritat del Parc.

Desafortunades declaracions del regidor: “em preocupa el punt d’insolidaritat del barri de Sarrià amb altres barris de la ciutat”

En una entrevista al número de març de la revista LiniaSarrià, Joan Puigdollers, regidor del districte, respon així a algunes de les preguntes que se li fan:

Els últims mesos, el districte ha estat notícia, sobretot, per la polèmica entorn del Parc de l’Oreneta i els habitatges que, finalment, no s’hi faran. Està satisfet d’aquest desenllaç?

Primer vull recordar que el solar en qüestió, al carrer Montevideo –no al Parc de l’Oreneta–, encara avui està qualificat d’habitatge i és propietat de l’Ajuntament. Per tant, des d’un punt de vista jurídic, l’operació era impecable. Però quan t’adones que hi ha un grup important de ciutadans que consideren que això no s’ha de fer, els escoltes, veus que tenen raó i rectifiques. Rectificar és de savis.

El preocupa, però, que en tot plegat puguin sortir-hi perdent veïns d’altres districtes, com els d’Horta-Guinardó, per l’amenaça d’enderroc de Torre Garcini?

Em preocupa, però m’atreveixo a garantir que el govern municipal resoldrà aquesta situació. Dit això, també em preocupa el punt d’insolidaritat del barri de Sarrià amb altres barris de la ciutat.

Creu que n’hi ha hagut?

Una mica sí. I em preocupa.

Però hi va haver expressions de suport als veïns del Guinardó per part de la plataforma Defensem l’Oreneta…

Sí, però cap plataforma ofereix alternatives. Excepte el govern municipal, ningú ha posat cap alternativa sobre la taula.

Ha trobat a faltar generositat, per tant.

Sí. La paraula m’agrada. He trobat a faltar generositat.

D’insolidaritat, res. Les 38 entitats i les 3414 persones que es van adherir a la Plataforma ho van fer signant un manifest en què juntament amb l’oposició a la urbanització d’una part del Parc és demanava explícitament:

Que es destini a ús públic la Torre Garcini al Guinardó i Can Ripoll a Sant Gervasi-Galvany, d'acord amb les reivindicacions dels veïns, mitjançant un procediment que no perjudiqui els interessos generals de la ciutat.

Des del primer moment vam dir que no es tractava de defensar un suposat privilegi del barri sinó que pensàvem que la recuperació de la Torre Garcini i de la Clínica Ripoll per a ús públic no es podia fer mitjançant una permuta que suposava cedir a Núñez i Navarro una parcel·la que forma part d’un parc públic. Aquesta és una qüestió de ciutat, no d’enfrontament entre barris.

A finals de novembre del 2014 els grups municipals que donaven suport a la permuta van canviar de posició i van admetre que no era una bona solució i que calia buscar-ne una altra de millor. Per això ens ha estranyat que ara el regidor del districte acusi tot el veïnat de Sarrià d’insolidaritat i falta de generositat, just després de dir que “quan t’adones que hi ha un grup important de ciutadans que consideren que això no s’ha de fer, els escoltes, veus que tenen raó i rectifiques”.

Demanem, per tant, al regidor que retiri aquestes desafortunades declaracions i se’n disculpi.

 

CONVOCATÒRIA DE RECOLLIDA DE FOTOGRAFIES “IMATGES DEL PARC DE L’ORENETA”

Amigues, amics del Parc de l’Oreneta,
Des del grup “Tertúlies fotogràfiques” de la Casa Orlandai, juntament amb la Plataforma “Defensem el Parc de l’Oreneta” i l’Associació Cultural Casa Orlandai, volem celebrar amb vosaltres la victòria que totes i tots hem aconseguit en aturar la privatització de part d’aquest parc. Volem manifestar la nostra estimació pel parc. Per això mateix, entre altres iniciatives, la festa de Carnaval de la casa hi estarà dedicada. Nosaltres us volem proposar que tots i totes juntes manifestem la nostra vinculació amb el parc fent un recull de fotografies que la facin palesa. Aquest recull rebrà el nom de ‘”IMATGES DEL PARC DE L’ORENETA”.

• Qualsevol persona a qui li vingui de gust participar-hi pot fer-nos arribar les seves fotos en format digital a fotosoreneta@gmail.com. Cal que al nom de l’arxiu de cada fotografia hi figuri el vostre nom (o àlies) i la numeració (si es tracta d’una sèrie). Per exemple: “Mireia3”. Hi podeu posar un peu de foto explicatiu, però aquest detall no és obligatori.
• En aquest cas, l’arxiu ha de ser en format .jpg. La mida màxima ha de ser de 5Mb. en total.
• També podeu fer-nos arribar les vostres fotografies en paper, sempre que la impressió sigui feta a partir de pel·licula analògica. En aquest cas, el lliurament heu de fer-lo dins d’un sobre i dipositar-lo a la recepció de l’Orlandai. La mida màxima de les fotos ha de ser de 18×24 cm. Al darrere de cada fotografia cal que poseu el vostre nom i el número de sèrie, com en l’exemple anterior. Al sobre heu d’escriure “IMATGES DEL PARC DE L’ORENETA”.
• El nombre màxim de fotografies per participant és de 5.
• El termini de recepció de les fotografies finalitza el dia 4 de febrer de 2015.
• Participar en la convocatòria significa acceptar que les fotografies puguin ser exposades a la casa Orlandai durant les festes de Carnaval. En acabar i retirar-se l’exposició, les i els participants podran recollir-les el dia i hora que s’estipuli.
• El tema de les fotografies és lliure, però la idea és que cada participant expliqui visualment el seu vincle amb el Parc de l’Oreneta. Que mostreu el vostre parc; què és per a vosaltres allò visible i allò amagat del parc; quins en són els habitants (no tan sols persones, sinó plantes i animals), etc.
• No es tracta d’un concurs i, per tant, no en farem una selecció. Si el volum de fotos rebudes, però, supera la capacitat expositiva, el grup “Tertúlies fotogràfiques” es reserva el dret de fer-ne una tria, sempre amb criteris estètics.
• Les fotos les podeu presentar en blanc i negre o en color.
• En principi, les fotos han de ser actuals, però hi haurà una secció especial per a les fotos històriques que il·lustrin la vinculació del parc amb el veïnat de Sarrià al llarg del temps.

Us animem, doncs, a prendre part en aquest acte cívic i us convidem que feu córrer la veu entre les vostres amistats i la gent amiga del Parc que conegueu.
Esperem la vostra participació.
Cordialment

TERTÚLIES FOTOGRÀFIQUES
PLATAFORMA DEFENSEM EL PARC DE L’ORENETA
ASSOCIACIÓ  CULTURAL CASA ORLANDAIEduard Vidal
Antònia Font
Xavier Soler
Aurora Leal
Montserrat Moix
Juanjo Compairé

 

Pressió inadmissible de Núñez i Navarro

Sin título-2
Ahir, 11 de desembre, va aparèixer aquest cartell a la façana de la Torre Garcini al Guinardó. Considerem que això és un acte de pressió inadmissible per part de Núñez i Navarro de cara a la negociació amb l’Ajuntament per trobar una solució perquè Torre Garcini i la Clínica Ripoll, actualment en propietat d’aquesta promotora, esdevinguin equipaments públics. A la vegada, s’amenaça els veïns del Guinardó i se’ls vol induir a creure que la requalificació del Parc de l’Oreneta com a zona verda va en contra de la seva justa reivindicació.

En primer lloc s’ha de recordar que legalment, mentre estigui en tràmit la modificació del Pla General Metropolità, Núñez i Navarro no pot enderrocar Torre Garcini.

Demanem que el govern municipal mantingui la màxima fermesa en les negociacions amb Núñez i Navarro per tal de garantir que la solució que s’adopti finalment estigui d’acord amb la defensa dels béns comuns i dels interessos generals de la ciutat. Igualment demanem a la resta de grups municipals que unànimement van acordar retirar el projecte de construcció al Parc que estiguin atents i vigilin perquè es faci així.

Diversos grups i entitats del Guinardó han convocat per a demà dissabte dia 13 a les 10 h al Mercat del Guinardó un acte de protesta davant de l’alcalde Trias per exigir que Torre Garcini sigui equipament públic. Sabem que el veïnat del Guinardó porta molts anys de lluita per aconseguir salvar Torre Garcini i el seu jardí. Per això des del primer moment vàrem voler deixar clar que donem suport a la seva reivindicació, però que aquesta recuperació de Torre Garcini no es podia fer destruint una zona de parc en una altra part de la ciutat. Mai hem pensat que es tractés d’un enfrontament entre barris. Per tant, ens solidaritzem plenament amb aquesta acció de protesta.
Plataforma Defensem el Parc de l’Oreneta

Si voleu més informació sobre el tema podeu veure el vídeo de la sessió del 11 de desembre de la comissió d’Hàbitat Urbà quan parlen de Torre Garcini i de la pancarta d’enderroc. És l’interval que va des del minut 1.27 fins a l’1.40.
Tots els grups municipals es van ratificar en la decisió de requalificar la parcel·la de l’Oreneta com a zona verda i de destinar la Torre Garcini i el seu jardí, i la Clínica Ripoll a equipaments públics.  I el Tinent d’Alcalde va considerar “fora de lloc” que Núñez i Navarro pengés la pancarta d’enderroc.

PLATAFORMA CONTRA LAPRIVATITZACIÓ I URBANITZACIÓ D'UNA PART DEL PARC